wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

PROCEDURE ACCREDITATIE / GAIA WDH-DAMOm een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de Federatie WDH-DAM dienen de volgende regels te worden nageleefd:

 • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een van de huisartsen van de WDH-kerngroepen cq. bestuur.
 • De aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier, inclusief de concept presentatie(s) of abstract(s).
 • De aanvraag wordt digitaal ingediend.
 • De aanvraag voor huisartsen wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). Als de aanvraag voldoet aan de criteria dan wordt de accreditatie toegekend. Voor andere professionals beoordeelt de betreffende beroepsorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria.
 • Per e-mail wordt u hiervan in kennis gesteld, met het voorlopig aantal accreditatiepunten en ID-nummer.
 • Na goedkeuring door de PAM dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus de definitieve presentatie(s) te zijn ingediend. Anders wordt geen definitieve accreditatie verleend.
 • Voor cursussen, die door derden worden georganiseerd wordt € 295,- (incl. BTW) accreditatiekosten in rekening gebracht, deze zijn 1 jaar geldig.
 • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk vier weken na de cursus ingestuurd is naar info@wdh-dam.nl. U kunt gebruik maken van onze presentielijst of er zelf een maken mits deze voldoet aan de voorwaarden
 • Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de presentielijsten worden de accreditatiepunten in het persoonlijke dossier in GAIA bijgeschreven.

Criteria voor nascholing in het algemeen

Criteria voor inhoud
-  De onderwerpen maken deel uit van het basistakenpakket van de huisarts.
-  Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het realiseren van de uitvoering van het basistakenpakket.
-  De inhoud sluit aan bij actuele opvattingen over huisartsgeneeskundig handelen. Het beoordelingskader daarvoor wordt gevormd door, NHG-standaarden, literatuurbronnen en algemeen aanvaarde protocollen en consesus-leidraden.

Criteria voor onderwijskundige opzet
 1. De leerdoelen zijn zondanig geformuleerd dat zowel voor de cursist als voor anderen duidelijk is welke eindtermen na het volgen van de cursus worden nagestreefd. Dit geldt ook voor de leerdoelen per cursusonderdeel.
 2. Per onderdeel is de werkvorm omschreven en deze kan effectief geacht worden om het gestelde leerdoel te bereiken. Programma's zijn voorzien van een toets, of bevatten andere vormen van evaluatie van de leerwinst (bijv. vormen van reflexie op de leerdoelen). 
 3. Er zijn mogelijkheden voro follow-up d.z.w. activiteiten die de transfer bevorderen door de praktische veranderingen als gevolg van de verworven kennis en vaardigheid in een ander verband aan de orde te stellen.

Criteria voor uitvoering
Organisatoren houden zich aan de CGR voorwaarden.


Algemene opmerking bij afwijzing
De aanvrager heeft de vrijheid de scholing wel te organiseren, maar deze scholing zal dan niet worden geplaatst op de regionale IA-nascholingsagenda, omdat het door de regionale IA-instelling niet is geaccrediteerd.