wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Doelstellingen / Taken

De Federatie kent als hoofddoel het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en praktijkmedewerkers in Noord-Brabant noordoost in de meest ruime zin van het woord. Als basis dient de LHV/NHG/LINKH-visie "Zorg voor Kwaliteit Huisartsenzorg 2009-2012” welke uitgaat van een geïntegreerd kwaliteitssysteem per huisartspraktijk. Binnen de twee werkgebieden DKB en kwaliteitsbeleid kent de Federatie de volgende subdoelen/taken.

DKB
 • Het organiseren en faciliteren van geaccrediteerde, regionale nascholing met als kenmerk "voor-en-door-huisartsen”.
 • Het daarbij volgen van een (cyclisch) 5-jaars curriculum en het zgn. "WDH-DAM Curriculum”. Naast medisch inhoudelijke onderwerpen, betreft het ook onderwerpen als praktijkorganisatie, persoonlijk functioneren, vaardigheden en samenwerking, zodat na 5 jaar alle aspecten van de huisartsenzorg aan bod zijn gekomen.
 • Het aanbod is afgestemd op de behoefte van de huisartsen van NBNO, waarbij iedere huisarts de mogelijkheid heeft om ongeveer 40 uur nascholing per jaar in de eigen regio te volgen.
 • Het regelmatig onderling afstemmen van nascholing binnen de diverse WDH-en en het afstemmen van nascholing van derden.
 • Het organiseren en faciliteren van WDH-cursussen en districtscursussen.
 • Het ondersteunen en informeren van de regionale WDH-en, de Hagro’s en de FTO-groepen.
 • Het faciliteren van nascholing op WDH-, Hagro- en FTO-niveau.
 • Het medeorganiseren en faciliteren van nascholing voor praktijkassistenten en praktijkondersteuners.
 • Het bijhouden van de regionale IA-nascholingskalender.
 • Het (inhoudelijk) beoordelen en toetsen van nascholing, welke op initiatief van één of meerdere huisartsen binnen het disctrict wordt georganiseerd, met als doel deze dan te laten vallen onder de instellingsaccreditering.
KWALITEITSBELEID
 • Het bevorderen van samenwerking met andere 1e lijnsdisciplines. Op 4 november 2009 is op initiatief van de LHV Kring NBNO, de Federatie en de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) een "Regionale Kring Kwaliteitsplatform” opgezet. Dit platform houdt zich bezig met het afstemmen van het aanbod deskundigheidsbevordering in de regio en het werken aan kwaliteitsverbetering.
 • Het bevorderen van de samenwerking met de 2e lijn en het faciliteren van transmurale projecten.
 • Het (liefst jaarlijks) faciliteren van een training voor de Erkend Kwaliteits Consulent (EKC), waarbij er naar gestreefd wordt dat in principe elke Hagro een tot twee EKC opgeleide huisarts(en) heeft (dit is ook voorwaarde om nascholing en FTO binnen huisartsengroepen onder de instellings-accreditering te laten vallen).
 • Promoten van NHG-praktijkaccreditatie.
 • Aanspreekpunt zijn voor derden.